Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.epee.pl

UWAGA: Korzystanie z serwisu www.epee.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

§1
Informacje ogólne

 

1. Serwis epee.pl, zwany dalej „serwisem” jest własnością spółki Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 116, 71-215 Szczecin zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000204524, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 62.500,00 zł, NIP: 9552089043, zwanej dalej „firmą Epee Polska”.

2. Korzystanie z serwisu www.epee.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z tych warunków, prosimy o nie odwiedzanie tego serwisu oraz o nie przesyłanie żadnych danych osobowych.
3. Korzystanie z serwisu epee.pl jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
4. Niniejszy serwis jest chroniony prawem autorskim. Dozwolone jest pobieranie materiałów prezentowanych w serwisie do celów niekomercyjnych, wyłącznie do użytku prywatnego, pod warunkiem zachowania w niezmienionej formie wszystkich informacji w zakresie praw autorskich, znaków towarowych i wszelkiej własności. Nie jest dozwolone kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, prezentowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie zawartości serwisu, między innymi tekstu, obrazów, dźwięku, gier i materiałów wideo,
w celach prezentacji publicznej lub komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Epee Polska.
5. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. Firma Epee Polska i inne podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie zawartości serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, podlegające odszkodowaniu i inne szkody wynikające z uzyskiwania przez użytkownika dostępu do serwisu lub korzystania z niego. Firma Epee Polska nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powodowane między innymi przez wirusy, w odniesieniu do sprzętu komputerowego lub innej własności w kontekście uzyskiwania dostępu do serwisu, korzystania z niego lub pobierania dowolnych materiałów, gier, danych, tekstu, obrazów, zawartości wideo lub dźwięku z serwisu.
6. Serwis zawiera linki do stron www, które nie podlegają kontroli firmy Epee Polska. Firma Epee Polska nie ma wpływu na treści i zawartość tych stron www i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umieszczone w nich treści.
7. Firma Epee Polska może każdorazowo wprowadzać zmiany, przenieść, usunąć lub też dodać treść do niniejszego serwisu.
8.  Ani firma Epee Polska ani Operator, którym jest dostawca usług internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu.
9. Firma Epee Polska i Operator, którym jest dostawca usług internetowych zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
10. Firma Epee Polska ma prawo do umieszczania treści komercyjnych na stronach serwisu.
 

§2
Przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wysyłanie informacji handlowej

 

1. Firma Epee Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy  z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Przy korzystaniu z serwisu każdy użytkownik, zarejestrowany czy niezarejestrowany, udostępniający firmie Epee Polska dane osobowe wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę Epee Polska lub podmioty przez nią upoważnione w celach związanych z:
a) usługami świadczonymi przez serwis,
b) organizacją konkursów ogłaszanych w serwisie,
c) korzystaniem z gier dostępnych w serwisie,
d) wysyłaniem nagród wygranych w konkursach oraz w związku z korzystaniem z gier,
e) informowaniem użytkowników o nowościach w serwisie,
f) badaniem i analizą zachowań użytkownika w serwisie,
g) badaniem i analizą danych demograficznych,
h) badaniem rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis
i) udzielaniem wsparcia technicznego oraz
j) marketingiem produktów lub usług firmy Epee Polska.
Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia jego danych.
3. Osoba małoletnia składa oświadczenia, o którym mowa ust. 2 i 5 za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są udostępniane osobom trzecim.
5. Przy korzystaniu z serwisu każdy użytkownik, zarejestrowany czy niezarejestrowany, udostępniający firmie Epee Polska dane osobowe wyraża dobrowolnie zgodę na wysyłanie informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

§3
Rejestracja


1. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.epee.pl.  Użytkownicy serwisu dzielą się na zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych. Użytkownik zarejestrowany to osoba, która dokonała pełnej rejestracji i posiada dostęp do wszystkich funkcji serwisu. Użytkownik niezarejestrowany to osoba, która nie dokonała pełnej rejestracji i posiada ograniczony dostęp do funkcji serwisu. Osoba zarejestrowane korzystają z serwisu po zalogowaniu.
2. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.
3. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
4. Osoba małoletnia dokonuje rejestracji za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Zabrania się używania obraźliwych i wulgarnych loginów w serwisie epee.pl. Loginy takie będą usuwane z serwisu.
6. Poprzez rejestrację użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu. W celu rejestracji konieczne jest przesłanie firmie Epee Polska danych użytkownika w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail.
7. Dane osobowe podawane przy rejestracji są niezbędnym warunkiem wysyłania nagród rzeczowych do użytkownika.
8. Każdy Użytkownik, zarejestrowany, czy niezarejestrowany wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora, którym jest dostawca usług internetowych następujących danych technicznych i technologicznych:

   a) adres IP
   b) wywołany adres internetowy (url)
   c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
   d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
   e) innych informacji transmitowanych protokołem http
 

§4
Konkursy i gry

 

1. W serwisie epee.pl zamieszczane są informację o konkursach organizowanych przez firmę Epee Polska. W ramach serwisu epee.pl użytkownik może korzystać z gier udostępnionych przez serwis.
2. W konkursach organizowanych przez serwis epee.pl mogą brać udział osoby, które nie ukończyły 18 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Firma Epee Polska ma prawo decydować o liczbie i dostępności nagród.
4. Firma Epee Polska zastrzega sobie prawo zmiany nagród na równorzędne lub o podobnej wartości bez podania przyczyny.
5. Nagrody przyznawane w serwisie nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
6. Firma Epee Polska zastrzega sobie prawo publikowania prac przesyłanych na konkurs.
7. W ramach serwisu prowadzony jest ranking osób które zdobyły najwięcej punktów w grach dostępnych w serwisie epee.pl do których niezbędna jest rejestracja użytkownika. 
8. Co tydzień publikowane będą wyniki dotyczące każdej z gier. Nagodzone będą 3 osoby z najwyższymi wynikami z każdej z gier.
9. Ranking roczny będzie uwzględniał 10 osób z największą ilością punktów z każdej z gier.
10. Korzystając z Serwisu nie wolno wpływać na  świadczone w ramach Serwisu  usługi (w tym wyniki gier i aplikacji) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Serwisu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Serwisu, a także poprzez korzystanie  z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany  . W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Użytkownik taki oraz uzyskane przez niego w taki niedozwolony sposób wyniki  w grach/aplikacjach) zostaną usunięte z Serwisu z mocą wsteczną.


§5
Wymagania sprzętowe


Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym Adobe Flash playerem. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu.


§6
Postanowienia końcowe

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres epee@epee.pl
2.  Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy Użytkownika.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Zmiany w regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do regulaminu będzie oznaczać zgodę na te zmiany. Na żądanie o treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.
 

Do góry