POLITYKA PRYWATNOŚCI (ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.epee.pl – może nastąpić przekazanie spółce EPEE POLSKA Sp. z o.o. danych osobowych (w tym w szczególności w wyniku nawiązania kontaktu telefonicznego lub e-mail z pracownikami spółki). W takim przypadku, w celu obsługi Państwa zapytania, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe – ale jednocześnie zapewniamy, że stosujemy odpowiednie środki techniczne i osobowe, aby przekazane nam dane były bezpieczne przed nieuprawnionym do nich dostępem

Tym nie mniej prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, gdyż opisane w niej zasady – od chwili przekazania nam danych osobowych – będą miały do Państwa zastosowanie.

Informację tę sporządzono w celu wykonania obowiązku wynikającego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

1. Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka:
Epee POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy alei Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000204524, o kapitale zakładowym 71 000,00 zł, posiadająca NIP: 9552089043, REGON: 812676849.

Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie Państwo uzyskać:

 • osobiście lub listownie: pod w/w adresem siedziby spółki,
 • pocztą elektroniczną pod adresem: epee@epee.pl ,
 • telefonicznie pod numerem: +48 91 46 68 070,

Jednocześnie informujemy, że administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, w tym mogącego wiązać się ze zbieraniem informacji niezbędnych do zawarcia umowy lub udzielenia Państwu informacji o możliwości zawarcia umowy z administratorem;
 • realizacji praw/obowiązków wynikających z zawartej już z Państwem umowy;

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych przy nawiązywaniu kontaktu z administratorem danych (w przypadku przetwarzania dokonywanego w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie),
 • niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. gdy podjęty Epee kontakt będzie dotyczył naruszenia praw przysługujących Epee),
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej już z Państwem umowy oraz do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze a związanych z realizacją zawartej już umowy;

3. Odbiorcy danych osobowych

W związku z obsługą Państwa zapytania skierowanego telefonicznie lub mailowo do administratora, nie będziemy przekazywać danych osobowych w ten sposób nam udostępnionych innym podmiotom.

W przypadku danych osobowych przekazywanych nam w związku z zawarciem lub realizacją umowy – mogą być one przekazywane do przetwarzania:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie EPEE POLSKA Sp. z o.o. (w szczególności podmiotom obsługujących systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia informatyczne, świadczącym pomoc prawną, czy księgową), na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych z takimi podmiotami,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych będzie odbywać się przy udziale pracowników i osób współpracujących z administratorem na podstawie stosownego upoważnienia.

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

4. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionego nam problemu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody); treść korespondencji może polegać archiwizacji – ale nie dłużej niż do czasu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • realizacji wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (okresy przechowywania dokumentacji do celów rachunkowych lub podatkowych);

5. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

EPEE POLSKA Sp. z o.o. nie będzie podejmować – w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym o profilowanie – żadnych dotyczących Państwa decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwo wpływały.
Wyjątek stanowią procesy zachodzące przy wykorzystaniu plików cookies, których zasady opisaliśmy https://epee.pl/polityka-cookies ale one nie obejmują danych, które Państwo przekazujecie nam mailowo lub telefonicznie.

6. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych,
c) prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o tych danych,
d) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
e) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne administratorowi lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach, chyba że zachodzi sytuacja wyłączająca obowiązek usunięcia danych przez administratora,
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych lub jeżeli został wniesiony sprzeciw,
g) prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania danych innemu administratorowi lub żądania przesłania danych innemu administratorowi przez EPEE POLSKA Sp. z o.o., o ile jest to technicznie możliwe,
h) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, w przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z EPEE POLSKA Sp. z o.o. w najwygodniejszy dla Państwa ze sposobów wskazanych w pkt. 1.

7. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy prawa, jednak niezbędnym administratorowi do udzielenia Państwu odpowiedzi na przedstawione nam zagadnienie, jest dobrowolne, ale brak podania takich danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia kontaktu zwrotnego. Taki sam skutek wywoła cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zaś w przypadku zamiaru zawarcia umowy z administratorem – podanie danych osobowych będzie niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie takiej umowy, zaś wycofanie zgody w trakcie realizacji umowy nie ma wpływu na dalszą możliwość ich przetwarzania w celach opisanych w pkt. 2.